top of page
Algemene Voorwaarden

I. Praktisch

 

I.I Gemaakte beelden kunnen verschijnen op martijnsoenen.com en sociale media. Als je dit niet wenst dien je dit voor het betalen van de factuur schriftelijk te laten weten.

I.II Het aantal geleverde foto’s varieert en hangt af van verschillende factoren, zoals bijv. het type reportage of de duur van deze.

I.III Bij verlies van beelden door de klant en het achteraf opvragen van de eerder geleverde beelden (tot één jaar nde aflevering van de bestelling) wordt een administratiekost van 35 euro aangerekend.

I.IV Gemaakte beelden blijven 1 jaar beschikbaar in het archief. Nadien kunnen deze niet meer worden opgevraagd.

I.V Fotoreportages kunnen ingekort worden op vraag van de wederpartij (klant), echter zonder af te wijken van de afgesproken prijs. Een fotoreportage verlengen kan in samenspraak met de dienstverlener (fotograaf).

I.VI Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, kan -indien mogelijk- een nieuwe datum vastgelegd worden. Indien niet mogelijk krijg de klant zijn voorschot terugbetaald en ontvangt u hierbovenop als tegemoetkoming cadeaubon van 50 euro.

I.VII Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de uitgevoerde opdracht of bij de aflevering van de producten.

I.VII De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

I.IX De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

I.X Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

-schade bij de opdrachtgever

-indirecte schade als gevolg van gebruik of diensten

-lichamelijke of materiële schade van één van beide partijen door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden

-verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

I.XI De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten worden afgedrukt door derde partijen.

I.XII De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending of vertragingen bij levering per post of een andere derde partij.

 

II. Financieel​

II.I Offertes (en hierop vermelde prijzen) blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot aanvaard door de klant.

II.II Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag zoals op de factuur vermeld.

II.III De prijzen die van toepassing zijn voor de diensten zijn deze op de site en/of offerte vermeld. De prijzen zijn in euro. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk, artikel 44 § 2.8.

II.IV Geafficheerde prijzen kunnen op elk moment wijzigen op de website. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft echter ongewijzigd, ongeacht eventuele prijswijzigingen zoals hiervoor vermeld.

I.V Een boeking is definitief na ontvangst van een voorschot (in overleg met de klant) en zoals vermeld op de offerte) op bankrekening IBAN BE 38 0012 6710 8572 op naam van Martijn Soenen. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost en wordt niet terugbetaald als een shoot wordt geannuleerd door de klant .

I.VI Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk vastgelegd in samenspraak tussen de fotograaf en de klant.

I.VII Na afloop betalingstermijn is interest van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:

– Een factuurinterest van 1 % op het factuurbedrag per maand en dit voor elke op maand

– Een schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro

I.VIII Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuur interesten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling behoudt Martijn Soenen | Fotografie zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

I.IX De fotograaf kan beslissen of een fotoreeks onder het TFP-statuut valt. Ook als de opdrachtgever vooraf een offerte ontving. Time for Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen beide partijen waarbij de opdrachtgever tijd investeert in het poseren om daarna de foto's te ontvangen zonder vergoeding. Dergelijke overeenkomst kan ten allen tijden geannuleerd worden door de fotograaf. Op de ontwikkeling van de beelden staat geen tijdslimiet en wordt het aantal geleverde beelden vooraf niet vastgelegd. De beelden zijn altijd voorzien van een watermerk (logo) en worden geoptimaliseerd voor online gebruik. De beelden kunnen in hoge resolutie opgevraagd worden tegen betaling.

I.X Meer info betreffende de prijs voor diverse opdrachten vind je door hier te klikken of contact op te nemen met de fotograaf.

 

III. Rechten

III.I Alle beelden gemaakt door Martijn Soenen | Fotografie zijn onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met de fotograaf en uitdrukkelijk vermeld bij het publiceren van het beeld in kwestie.

III.II Martijn Soenen | Fotografie kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op de auteursrechtelijke vermogensrechten. De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn of haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

- Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Martijn Soenen | Fotografie en de opdrachtgever.

III.III Martijn Soenen | Fotografie behoudt zich het recht om het werk te gebruiken op sociale media of deze website als voorbeeld of ter promotie (marketingdoeleinden) van eigen diensten en behoudt zich het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.

III.IV Martijn Soenen | Fotografie zal de overeengekomen opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden

III.V Martijn Soenen | Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

III.VI Martijn Soenen | Fotografie heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen de overeengekomen prijs, te laten verrichten door derden.

 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die mogelijk voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.

bottom of page